messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจีรพรรณ์ นารีรัตน์
นายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนัญชัย แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกัญญาพัชร์ คำรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานสูบน้ำ
นายดำรงค์ เพ็งแจ่ม
พนักงานสูบน้ำ
นายนิยม ลินลา
พนักงานสูบน้ำ
นายไพบูรณ์ คงงาม
พนักงานสูบน้ำ
นายอุทัย แสนทวีสุข
ช่างเครื่องสูบน้ำ