องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สภาองค์การบริการส่วนตำบล
นายบุญเพ็ง จุลดาลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุทัย สุนทราวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสิทธิพร แสนทวีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรชัย ชินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายชัยวิทย์ มั่นวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายบัวแดง นารีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นางสาวกันยา เจริญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายบุญหอม วงศ์ทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นางจันทร์เพ็ญ คำรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นายสนิช พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นางวันนา หน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ พันธ์โชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายนันทวัฒน์ ดีแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายธวัชชัย ศรีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14