messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อบต.ดอนมดแดง
facebook
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้
ลงพื้นที่มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ หมู่ 1-หมู่ 14 ในเขตตำบลดอนมดแดง จำนวน 300 คน ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ ในหมู่ที่ 2
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย) ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
เปิดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดอนมดแดง กองทุนหลักประสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ...
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 และไฟป่า หมอกควัน ณ บริเวณวัดบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง...
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ประกอบกิจการ ฯ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง...
นำผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง ไป โรงพยาบาลดอนมดแดง และส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อตรวจร่างกาย
 
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT

No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image การลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน
อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 096-687-6929
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 096-687-6929
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัด อบต.ดอนมดแดง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
สายด่วน : 092-1454565
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัด อบต.ดอนมดแดง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
สายด่วน : 092-1454565
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
folder การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ sitemap
วันนี้ 165
เดือนนี้4,016
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,056
ทั้งหมด 150,321


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ