messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักงานปลัด
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสายสมร จันเกิ้น
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกกิตติภูมิ ภูอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางลำเนา รัตโน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิริอนงค์ คงงาม
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางหัสดี พวกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพัตตรา ดาราคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววราภรณ์ อบคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอิสราภรณ์ ยลสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางนรีนุช แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญาภัทร เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทิศ แสวงวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายบวร พันธ์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นางสมใจ เพียรใจ
คนงานทั่วไป
นายวินัย จุลดาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถยกกระเช้า)(ทักษะ)
นายวิษณุ คำสิน
พนักงานขับรถยนต์
นายเสถียร ราษฎรเจริญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุทธาวัฒน์ แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสายฝน อบคำ
คนงานทั่วไป
นายวีระชัย แสนทวีสุข
คนสวน
นายอำนาจ หอมเย็น
คนงานทั่วไป