องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง 1 นายกี แสนทวีสุข 19 ม.ค. 2539 - 31 ม.ค.2539 2 นายกี แสนทวีสุข 1 เม.ย. 2539 - 27 เม.ย.2539 3 นายรุ่งโรจน์ ศรีพิมพ์ 28 เม.ย 2539- 27 เม.ย.2543 4 นายประเสริฐ วงษา 10 มิ.ย. 2543 - 30 มิ.ย.2546 5 นายประเสริฐ วงษา 1 ก.ค. 2546 - 9 มิ.ย.2547 6 นายประเสริฐ วงษา 8 ก.ค. 2547 - 17 ก.ค.2551 7 นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ 30 ส.ค. 2551 - 29 ส.ค.2555 8 นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ 13 ต.ค. 2555 -1 ต.ค. 2564 9 นายสมพงษ์ อบคำ 28 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง 1 นายบุญมี วงษ์ทวี พ.ศ. 2539 - 8 ก.พ. 2542 2 นายกำพล คงศรี 28 เม.ย. 2542 - 27 เม.ย. 2543 3 นายประสาร แสนทวีสุข 10 มิ.ย. 2543 - 10 ก.ค. 2545 4 นายแสง บัวสด 11 ก.ค. 2545 - 9 มิ.ย. 2547 5 นายสุรพล แสนทวีสุข 11 ก.ย. 2547 - 17 ก.ค. 2551 6 นายสมปอง เสภาแดง 9 ต.ค. 2551 - 29 ส.ค. 2555 7 นายสมพงษ์ อบคำ 19 พ.ย. 2555 - 1 ต.ค. 2564 8 นายบุญเพ็ง จุลดาลัย 4 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน