องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววิไลลักษณ์ แสนทวีสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริพร แสงอาจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งทิวา บุญเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวอุ่นเรือน คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมจิต สีหบัณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรรณิภา ดาราคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้