องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 096-687-6929
นายสวัสดิ์ เคนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 086-245-5350
นายวิทยา กำลังงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 081-955-6791
นางบุญโฮม ชัยนาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 085-158-6413
account_box สภาองค์การบริการส่วนตำบล
นายบุญเพ็ง จุลดาลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุทัย สุนทราวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสิทธิพร แสนทวีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรชัย ชินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายชัยวิทย์ มั่นวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายบัวแดง นารีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นางสาวกันยา เจริญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายบุญหอม วงศ์ทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นางจันทร์เพ็ญ คำรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นายสนิช พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นางวันนา หน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ พันธ์โชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายนันทวัฒน์ ดีแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายธวัชชัย ศรีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิณัฐตา กองทรัพย์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 062-772-6469
นางสาวจิณัฐตา กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 062-772-6469
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 083-778-8182
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจิระศักดิ์ เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 089-007-9717
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวสุรีพร บุญเชิญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสายสมร จันเกิ้น
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกกิตติภูมิ ภูอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางลำเนา รัตโน
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณะสุข
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางหัสดี พวกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพัตตรา ดาราคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววราภรณ์ อบคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอิสราภรณ์ ยลสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะสุข
นางนรีนุช แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญาภัทร เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สป)
นายอุทิศ แสวงวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายบวร พันธ์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นางสมใจ เพียรใจ
คนงานทั่วไป
นายวินัย จุลดาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถยกกระเช้า)
นายวิษณุ คำสิน
พนักงานขับรถยนต์
นายเสถียร ราษฎรเจริญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุทธาวัฒน์ แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสายฝน อบคำ
คนงานทั่วไป
นายวีระชัย แสนทวีสุข
คนสวน
account_box กองคลัง
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววิไลลักษณ์ แสนทวีสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริพร แสงอาจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งทิวา บุญเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวอุ่นเรือน คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมจิต สีหบัณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรรณิภา ดาราคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายจิระศักดิ์ เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจีรพรรณ์ นารีรัตน์
นายช่างโยธา
นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนัญชัย แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกัญญาพัชร์ คำรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเรณู พันเสมอ
พนักงานสูบน้ำ
นายดำรงค์ เพ็งแจ่ม
พนักงานสูบน้ำ
นายนิยม ลินลา
พนักงานสูบน้ำ
นายไพบูรณ์ คงงาม
พนักงานสูบน้ำ
นายอุทัย แสนทวีสุข
ช่างเครื่องสูบน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลลิตา บุญเฉลิม
ครู
นางกาญจนา หอมสมบัติ
ครู
นางเยาวลักษณ์ เกษแก้ว
ครู
นางรุ่งรวรรณ พิลาเลิศ
ครู
นางสาวอรทัย วงษา
ครู
นางสาวสมใจ เหมือนลา
ครู
นางขวัญใจ ชมตา
ครู
นางสาวสุจิตรา พาเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางลำไพ ตาลฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางยุพิน แสงสุกวาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจรรยา ยานะรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางเกษร พรมกอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุภาวดี เนาราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอารีรัตน์ เสภาแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุรีพร บุญเชิญ
กองสวัสดิการสังคม
นายกฤตเมธ ปากหวาน
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิไล น้อยวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฑามาศ ผลาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนงเยาว์ กำลังงาม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน