messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
สายด่วน : 096-687-6929
นายสวัสดิ์ เคนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
สายด่วน : 086-245-5350
นายวิทยา กำลังงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
สายด่วน : 081-955-6791
นางบุญโฮม ชัยนาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
สายด่วน : 085-158-6413
account_box สภาองค์การบริการส่วนตำบล
นายบุญเพ็ง จุลดาลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุทัย สุนทราวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสิทธิพร แสนทวีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรชัย ชินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายชัยวิทย์ มั่นวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายบัวแดง นารีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นางสาวกันยา เจริญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายบุญหอม วงศ์ทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นางจันทร์เพ็ญ คำรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นายสนิช พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นางวันนา หน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ พันธ์โชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายนันทวัฒน์ ดีแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายธวัชชัย ศรีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 0921454565
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน : 0921454565
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 083-778-8182
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนรินดา พงศ์ศุภศิลป์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวสุรีพร บุญเชิญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักงานปลัด
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสายสมร จันเกิ้น
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกกิตติภูมิ ภูอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางลำเนา รัตโน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิริอนงค์ คงงาม
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางหัสดี พวกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพัตตรา ดาราคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววราภรณ์ อบคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอิสราภรณ์ ยลสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางนรีนุช แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญาภัทร เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทิศ แสวงวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายบวร พันธ์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นางสมใจ เพียรใจ
คนงานทั่วไป
นายวินัย จุลดาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถยกกระเช้า)(ทักษะ)
นายวิษณุ คำสิน
พนักงานขับรถยนต์
นายเสถียร ราษฎรเจริญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุทธาวัฒน์ แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสายฝน อบคำ
คนงานทั่วไป
นายวีระชัย แสนทวีสุข
คนสวน
นายอำนาจ หอมเย็น
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายฤทธิไกร เดชะคำภู
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกมลลักษณ์ แสนทวีสุข
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววิไลลักษณ์ แสนทวีสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริพร แสงอาจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งทิวา บุญเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอโนชา ยลสุข
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวอุ่นเรือน คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมจิต สีหบัณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรรณิภา ดาราคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจีรพรรณ์ นารีรัตน์
นายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนัญชัย แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกัญญาพัชร์ คำรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานสูบน้ำ
นายดำรงค์ เพ็งแจ่ม
พนักงานสูบน้ำ
นายนิยม ลินลา
พนักงานสูบน้ำ
นายไพบูรณ์ คงงาม
พนักงานสูบน้ำ
นายอุทัย แสนทวีสุข
ช่างเครื่องสูบน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนรินดา พงศ์ศุภศิลป์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลลิตา บุญเฉลิม
ครู
นางกาญจนา หอมสมบัติ
ครู
นางเยาวลักษณ์ เกษแก้ว
ครู
นางรุ่งรวรรณ พิลาเลิศ
ครู
นางสาวอรทัย วงษา
ครู
นางสาวสมใจ เหมือนลา
ครู
นางขวัญใจ ชมตา
ครู
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุจิตรา พาเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางลำไพ ตาลฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางยุพิน แสงสุกวาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจรรยา ยานะรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางเกษร พรมกอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุภาวดี เนาราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรัญญา เลิกนอก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอารีรัตน์ เสภาแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุรีพร บุญเชิญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประจักษ์ หมุนแพง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิไล น้อยวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฑามาศ ผลาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนงเยาว์ กำลังงาม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน