องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ การดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo แยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่!!
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview69

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รื่อง ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและการทิ้งขยะ (14 ภาพ) [26 มกราคม 2566]
1 มกราคม 2566 โครงการจัดงานบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 (20 ภาพ) [1 มกราคม 2566]
โครงการประเพณีบุญคูณลานและสมโภชศาลหลักเมือง ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2565 (19 ภาพ) [26 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ครั้งที่ 1 / 2566 (12 ภาพ) [20 ธันวาคม 2565]
 
image ข่าวโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี 2565 [16 กันยายน 2565]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [5 กันยายน 2565]
ครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [19 สิงหาคม 2565]
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน (ช่วงจากหมู่ 9 – ใต้วัดบ้านดงบังใต้) [18 สิงหาคม 2565]
 
folder ข้อบัญญัติ
insert_drive_file คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คำแถลงประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คำแถลงประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คำแถลลงงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder แบบฟอร์มคำร้อง
insert_drive_file แบบขอข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แบบใบแจ้งซ่อมประปา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แบบใบแจ้งซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แบบคำขอน้ำอุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แบบใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน