องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิณัฐตา กองทรัพย์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 062-772-6469
นางสาวจิณัฐตา กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 062-772-6469
นางจิตติมา ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 083-778-8182
นางสาวปริมปภา วงค์คำตา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจิระศักดิ์ เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 089-007-9717
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวสุรีพร บุญเชิญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม