องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อบต.ดอนมดแดง
facebook
image ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เข้ารับการอบรม โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมอวานี...
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
no gift policy
 
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ ในหมู่ที่ 1 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY (รอบที่ 3) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง [8 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการให้บริการสาธารณะ (บริการน้ำอุปโภค/บริโภค)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image การลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน
อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 096-687-6929
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 096-687-6929
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
folder การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ sitemap
วันนี้ 296
เดือนนี้3,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,500
ทั้งหมด 39,797


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ