องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
image ข่าวโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี 2565 [16 กันยายน 2565]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [5 กันยายน 2565]
ครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [19 สิงหาคม 2565]
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน (ช่วงจากหมู่ 9 – ใต้วัดบ้านดงบังใต้) [18 สิงหาคม 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 [8 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชน (ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 [25 กรกฎาคม 2565]
โครงการ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน [7 กรกฎาคม 2565]
โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน) [29 มิถุนายน 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)