องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง 1 นายกี แสนทวีสุข 19 ม.ค. 2539 - 31 ม.ค.2539 2 นายกี แสนทวีสุข 1 เม.ย. 2539 - 27 เม.ย.2539 3 นายรุ่งโรจน์ ศรีพิมพ์ 28 เม.ย 2539- 27 เม.ย.2543 4 นายประเสริฐ วงษา 10 มิ.ย. 2543 - 30 มิ.ย.2546 5 นายประเสริฐ วงษา 1 ก.ค. 2546 - 9 มิ.ย.2547 6 นายประเสริฐ วงษา 8 ก.ค. 2547 - 17 ก.ค.2551 7 นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ 30 ส.ค. 2551 - 29 ส.ค.2555 8 นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ 13 ต.ค. 2555 -1 ต.ค. 2564 9 นายสมพงษ์ อบคำ 28 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง 1 นายบุญมี วงษ์ทวี พ.ศ. 2539 - 8 ก.พ. 2542 2 นายกำพล คงศรี 28 เม.ย. 2542 - 27 เม.ย. 2543 3 นายประสาร แสนทวีสุข 10 มิ.ย. 2543 - 10 ก.ค. 2545 4 นายแสง บัวสด 11 ก.ค. 2545 - 9 มิ.ย. 2547 5 นายสุรพล แสนทวีสุข 11 ก.ย. 2547 - 17 ก.ค. 2551 6 นายสมปอง เสภาแดง 9 ต.ค. 2551 - 29 ส.ค. 2555 7 นายสมพงษ์ อบคำ 19 พ.ย. 2555 - 1 ต.ค. 2564 8 นายบุญเพ็ง จุลดาลัย 4 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลดอนมดแดงเป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอดอนมดแดง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2310 มีชาวบ้านอพยพตามพระวอพระตามาพัก ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะดอนมดแดง และเมื่อมีการย้าย ไปอยู่ที่ดงอู่ผึ้ง (จังหวัดอุบลราชธานี)แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังอาศัยตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกว่า 200 ปีแล้ว

ภาพแผนที่หน่วยงาน


รายชื่อหมู่บ้าน
หมุ่ที่ 1 บ้านแคน หมุ่ที่ 2 บ้านดงบังใต้ หมุ่ที่ 3 บ้านกุดกั่ว หมุ่ที่ 4 บ้านโนนยาง หมุ่ที่ 5 บ้านดงบังเหนือ หมุ่ที่ 6 บ้านยาง หมุ่ที่ 7 บ้านวังไฮ หมุ่ที่ 8 บ้านวังพระ หมุ่ที่ 9 บ้านดงบัง หมุ่ที่ 10 บ้านนาคำน้อย หมุ่ที่ 11 บ้านโนนแดง หมุ่ที่ 12 บ้านแคนเหนือ หมุ่ที่ 13 บ้านโนนงาม หมุ่ที่ 14 บ้านหนองสิม

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ที่ตั้งอยู่สภาตำบลเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้มีการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงมาตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนมดแดง ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงและอำเภอดอนมดแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิงและองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างและเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ภาพที่ตั้ง


เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงมีเนื้อที่ รวมประมาณ 97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,625 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นเนินสันริมน้ำ เป็นบางแห่ง มีความลาดเอียงตอนกลางจากทิศเหนือไปทิศตะวันตก สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายรองลงมาคือเป็นดินร่วนปนดินเหนียวการอุ้มน้ำไม่ดี มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ มีลำห้วย และหนองน้ำมาก

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน มีฝนตกพอประมาณ แต่ส่วนใหญ่ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและมีลมกระโซกแรง ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม อากาศร้อนจัดแห้งแล้ง

ลักษณะดิน
ลักษณะดิน ทรัพยากรดินสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินเหนียว การอุ้มน้ำไม่ดีมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชต่ำ

ลักษณะแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ 1 ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 11 แห่ง 2 บึงหนอง, และอื่น ๆ จำนวน 13 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ 1 ฝาย จำนวน 8 แห่ง 2 บ่อดิน จำนวน 35 แห่ง 3 บ่อบาดาล จำนวน 22 แห่ง 4 ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.99 จำนวน 11 แห่ง 5 ถังเก็บน้ำกลาง จำนวน 111 แห่ง 6 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง 7 สระน้ำ จำนวน 5 แห่ง 8 คลองส่งน้ำ (ถ่ายโอนฯ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน 4 แห่ง

ลักษณะป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากจะเป็นป่าเต็งรัง พะยอม ยาง ประดู่ สภาพป่าเบญจพรรณขึ้นเป็นหย่อม ตามพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของราษฎร

check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

image สถานที่ท่องเที่ยว