องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลลิตา บุญเฉลิม
ครู
นางกาญจนา หอมสมบัติ
ครู
นางเยาวลักษณ์ เกษแก้ว
ครู
นางรุ่งรวรรณ พิลาเลิศ
ครู
นางสาวอรทัย วงษา
ครู
นางสาวสมใจ เหมือนลา
ครู
นางขวัญใจ ชมตา
ครู
นางสาวสุจิตรา พาเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางลำไพ ตาลฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางยุพิน แสงสุกวาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจรรยา ยานะรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางเกษร พรมกอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุภาวดี เนาราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอารีรัตน์ เสภาแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ