ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง