ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 5 แห่ง ในเขตตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง