โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน


โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนมดแดง

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 13:44:28 น. ผู้เข้าชม 42 ครั้ง