ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?


พอใจมากที่สุด
41   คะแนน95.35%
พอใจ
0   คะแนน0.00%
พอใจปานกลาง
1   คะแนน2.33%
พอใจน้อย
0   คะแนน0.00%
พอใจน้อยที่สุด
1   คะแนน2.33%
จำนวนผู้ให้คะแนนทั้งหมด : 43 ท่าน