ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?


พอใจมากที่สุด
60   คะแนน50.42%
พอใจ
32   คะแนน26.89%
พอใจปานกลาง
17   คะแนน14.29%
พอใจน้อย
6   คะแนน5.04%
พอใจน้อยที่สุด
4   คะแนน3.36%
จำนวนผู้ให้คะแนนทั้งหมด : 119 ท่าน