ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?


พอใจมากที่สุด
273   คะแนน46.04%
พอใจ
119   คะแนน20.07%
พอใจปานกลาง
27   คะแนน4.55%
พอใจน้อย
6   คะแนน1.01%
พอใจน้อยที่สุด
168   คะแนน28.33%
จำนวนผู้ให้คะแนนทั้งหมด : 593 ท่าน