องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธา ...

วันที่ 26 กันยายน 2565

งานแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน"อภินนมัต ...

วันที่ 25 กันยายน 2565

มอบรถเข็นคนพิการจำนวน 1 ราย และมอบเงินสงเคร ...

วันที่ 21 กันยายน 2565

ประชุมสภา ​​​​​​​สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ ...

วันที่ 21 กันยายน 2565

กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ...

วันที่ 21 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนด ...

วันนี้ 18 กันยายน 2565

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/ ...

วันที่ 15 กันยายน 2565

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ ...

วันที่ 9 กันยายน 2565

ผู้บริหาร


ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ข่าวโครงการ


โครงการอบรมให้ความรู้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี 2565 ...

วันที่ 16 กันยายน 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30 สิงหาคม 2565

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน (ช่วงจากหมู่ 9 – ใต้วัดบ้านดงบังใต้)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชน (ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565  ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โครงการ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565ข่าวกิจกรรม


คลิปวีดีโอ


แจ้งให้เฝ้าระวังพายุมรสุมและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนจากพายุมรสุม

วันที่ 17 ส.ค. 2565 ผู้เข้าชม 21 ครั้ง

โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน

วันที่ 17 ส.ค. 2565 ผู้เข้าชม 201 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม


ประกาศราคากลาง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
06 มิ.ย. 2565 16:51:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียน บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
06 มิ.ย. 2565 16:49:41 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายลงมูล (ช่วงด้านทิศใต้สะพานข้ามลำสวะ) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
18 พ.ค. 2565 15:09:48 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 17:14:56 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:45:36 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:44:58 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:42:39 น.
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:40:49 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ข่าวโครงการ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
16 ส.ค. 2565 10:25:54 น.
เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)
10 ส.ค. 2565 15:54:38 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565
20 ก.ค. 2565 16:36:25 น.
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
06 มิ.ย. 2565 16:54:10 น.
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29 เม.ย. 2565 17:24:42 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
29 เม.ย. 2565 17:22:54 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:20:08 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:16:40 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

หน่วยงานในองค์กร