องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


เปิดตลาดชุมชนตำบลดอนมดแดง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยไม่คิดค่าบริการ ประจำปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการประชุมประชาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

มหกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหาร


ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ข่าวโครงการ


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชน (ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โครงการ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565ข่าวกิจกรรม


คลิปวีดีโอ


โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน

วันที่ 27 พ.ค. 2565 ผู้เข้าชม 58 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม


ประกาศราคากลาง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
06 มิ.ย. 2565 16:51:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียน บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
06 มิ.ย. 2565 16:49:41 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายลงมูล (ช่วงด้านทิศใต้สะพานข้ามลำสวะ) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
18 พ.ค. 2565 15:09:48 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 17:14:56 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:45:36 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:44:58 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:42:39 น.
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:40:49 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ข่าวโครงการ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
20 ก.ค. 2565 16:36:25 น.
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
06 มิ.ย. 2565 16:54:10 น.
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29 เม.ย. 2565 17:24:42 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
29 เม.ย. 2565 17:22:54 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:20:08 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:16:40 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

หน่วยงานในองค์กร