องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลดอนมดแดง

ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563

ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ประกาศ/ราคากลาง

วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
26 มิ.ย. 2563 15:37:05 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองฮาง-ริมเซ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563 12:06:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไปนาดู บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563 12:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไปห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
01 มิ.ย. 2563 14:00:55 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมเซ บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
25 พ.ค. 2563 11:50:03 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายแยกต้นบก) บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 2563 14:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
12 มิ.ย. 2563 23:07:52 น.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกรคม-มีนาคม 2563)
12 มิ.ย. 2563 23:07:44 น.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
12 มิ.ย. 2563 23:01:49 น.
งบบัญชี ปี 2562
ประกาศการแสดงฐานะทางการเงิน
09 มิ.ย. 2563 14:12:10 น.
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไป พื้นที่ภัยพิบัติ
ประกาศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 เม.ย. 2563 02:00:36 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
05 ก.พ. 2563 14:28:49 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

coming soon

หน่วยงานในองค์กร