องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนมดแดง และกิจกรรมการคืนข้อมูลการจัดการขยะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ออกให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

นายสมพงษ์ อบคำ นายก อบต.ดอนมดแดง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการให้ความรู้พฤติกรรม 4 กลุ่มโรค ของเด็ก 6-12 ปี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ประชุมประชาคมตำบล

13 มิถุนายน 2565

การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมฉีดพ่นยุงในหมู่บ้าน และในโรงเรียน ปี 2564

ผู้บริหาร


ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ข่าวโครงการ


โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

15 มิถุนายน 2565

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หนองกงใจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)

วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2565ข่าวกิจกรรม


คลิปวีดีโอ


โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน

วันที่ 27 พ.ค. 2565 ผู้เข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม


ประกาศราคากลาง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
06 มิ.ย. 2565 16:51:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียน บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
06 มิ.ย. 2565 16:49:41 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายลงมูล (ช่วงด้านทิศใต้สะพานข้ามลำสวะ) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
18 พ.ค. 2565 15:09:48 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 17:14:56 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:45:36 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:44:58 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:42:39 น.
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:40:49 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
06 มิ.ย. 2565 16:54:10 น.
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29 เม.ย. 2565 17:24:42 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
29 เม.ย. 2565 17:22:54 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:20:08 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:16:40 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

หน่วยงานในองค์กร