การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทาง Facebook Live ในเพจ Facebook


     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงจึงเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านทาง Facebook Live ในเพจ Facebook "การศึกษาท้องถิ่นไทย" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สามารถเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยในการรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำโดย นางสาวอำพร  พันธ์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.14 พ.ค. 2563 11:01:03 น.
ขออภัยไม่พบข้อมูลที่ต้องการ