คู่มือและระเบียบกฎหมายต่าง ๆ


คู่มือและกฏระเบียบกฎหมาย

1 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
2
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 
3
กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
4
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5
กฏกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6 กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
7 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
8 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์
9 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
10 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
11 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562