มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


 

1
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต