ประกาศราคากลาง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2565
17:14:56 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:45:36 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:44:58 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:42:39 น.
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:40:49 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:39:38 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:38:21 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส ระบบประปา ขนาดความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
15:35:31 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยกลางบ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
14:07:06 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงเรียน (ช่วงแยกทางหลวงชนบทสายอบ.4005-สายกลางบ้าน) บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
12:27:00 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายคุ้มบ้านเดื่อ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
12:24:12 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายริมเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย อบ.ถ.19-005 (ช่วงแยกทางหลวงชนบทสายอบ.4005-แยกบุ่งโคน) บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565
10:22:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน บ้านวังพระ หมู่ ๘ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง