ข่าวกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 26 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

งานแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน"อภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

มอบรถเข็นคนพิการจำนวน 1 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 1 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

ประชุมสภา ​​​​​​​สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 21 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการจัดกิจกรรม Kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" 

วันที่ 21 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

วันนี้ 18 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 15 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565

26 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565

08 ก.ย. 2565