ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

02 มิ.ย. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

01 มิ.ย. 2563

กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

08 พ.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

08 พ.ค. 2563

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

07 พ.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลดอนมดแดง

ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563

24 มี.ค. 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

31 ม.ค. 2563

นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

27 ม.ค. 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

27 ม.ค. 2563