ข่าวโครงการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน แยกก่อนทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลกลาง

24 มี.ค. 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมจักสานตะกร้า (เส้นพลาสติก)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับประชาชนด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

24 มี.ค. 2563

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563

โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563

กิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดบริเวณถนนสมเด็จ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง

19 พ.ย. 2562