ข่าวโครงการ


โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 2565

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

25 มิ.ย. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

16 มิ.ย. 2565

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

15 มิ.ย. 2565

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

15 มิถุนายน 2565

15 มิ.ย. 2565

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หนองกงใจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

10 มิ.ย. 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)

วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2565

31 พ.ค. 2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

27 พ.ค. 2565