ข่าวโครงการ


โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมฝึกอาชีพผู้พิการ (กิจกรรมการทำขันหมากเบ็ง/เทคนิคการจัดดอกไม้/ร้อยพวงมาลัย)

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

08 ก.ค. 2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกอีสาน)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

25 มิ.ย. 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ (กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี)

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

09 มิ.ย. 2563

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ประจำปี 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

29 พ.ค. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน แยกก่อนทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลกลาง

24 มี.ค. 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมจักสานตะกร้า (เส้นพลาสติก)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับประชาชนด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

24 มี.ค. 2563

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

24 มี.ค. 2563