ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

01 ก.ย. 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

24 ส.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

19 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

19 ส.ค. 2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ผู้ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

15 ส.ค. 2563

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ

การระงับและเพิกถอนรายชื่อผู้พิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม

15 ส.ค. 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

ข้อมูลจาก :: กรมควบคุมโรค

09 ก.ค. 2563

แนวทางบริหารจัดการพาราควอตและคลอไพริฟอส

ข้อมูลจาก :: สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

08 ก.ค. 2563

แรงงานรู้สู้ COVID #SocialDistancing

ข้อมูลจาก : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

02 ก.ค. 2563