ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

12 มี.ค. 2563

ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือนมีนาคม 2563

06 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

06 มี.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

12 ก.พ. 2563

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

17 ม.ค. 2563

สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันครู 2563

สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563

15 ม.ค. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

07 ม.ค. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

07 ม.ค. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2562

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

07 ม.ค. 2563