ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

ข้อมูลจาก :: กรมควบคุมโรค

09 ก.ค. 2563

แนวทางบริหารจัดการพาราควอตและคลอไพริฟอส

ข้อมูลจาก :: สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

08 ก.ค. 2563

แรงงานรู้สู้ COVID #SocialDistancing

ข้อมูลจาก : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

02 ก.ค. 2563

"พื้นที่ปลอดภัย คนหน้าใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 June, International Day againtst Drug Abuse and illicit Trafficking

25 มิ.ย. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

16 มิ.ย. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

09 มิ.ย. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

05 มิ.ย. 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

25 พ.ค. 2563

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 21547/2563

เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 พ.ค. 2563