กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19


08 พ.ค. 2563 14:53:14 น.


     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ สุขคูณ นายอำเภอดอนมดแดง นายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และนายวรพล  รัตนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้