การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563


15 ม.ค. 2563 11:13:18 น.


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยนายสมพงษ์  อบคำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และข้อราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง