กิจกรรม Big Cleaning Day


30 ก.ค. 2563 15:50:26 น.


  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงร่วมกับท้องถิ่นอำเภอดอนมดแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ณ วัดดงบังเหนือ โดยความร่วมมือของจิตอาสาหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13  ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกับชุมชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายเสกสรรค์  สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง และนายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสู่ชุมชนต่อไป