ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565


02 ส.ค. 2565 14:45:29 น. ผู้เข้าชม 7 คน


นายบุญเพ็ง  จุลดาลัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดอนมดแดง  
ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565
เพื่อพิจารณาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ในวันที่ 1 สิงหาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง