กิจกรรม Big Cleaning Day


01 มิ.ย. 2563 14:20:02 น.


  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงร่วมกับท้องถิ่นอำเภอดอนมดแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกับชุมชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายเสกสรรค์  สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง และนายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสู่ชุมชนต่อไป