โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว


25 มิ.ย. 2565 10:27:43 น. ผู้เข้าชม 44 คน


สำนักงานปลัดองค์การบริหารสวนตำบลดอนมดแดง ดำเนินโครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว
ณ ศูนย์เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 14
วันที่ 24 มิถุนายน 2565