โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563


19 พ.ย. 2562 16:06:17 น.


โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นกิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดบริเวณถนนสมเด็จ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริเวณถนนสมเด็จหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง หมู่ที่ 12 ถนนสายหลักและสายรอง พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในเขตตำบลดอนมดแดง มีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย โดยการร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและจิตอาสาประจำตำบลดอนมดแดง
2. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ประชาชนรับรู้และเกิดความตระหนักถึงการรักษาความสะอาดในสถานที่ราชการที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ให้สวยงาม สะอาดและปลอดภัย
3. เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ในการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง