โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


24 มี.ค. 2563 15:56:27 น.


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการผลิต ครู ก. ตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 7,604 ชิ้น ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง