โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน แยกก่อนทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน


24 มี.ค. 2563 15:39:19 น.


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน แยกก่อนทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน โดยในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะตามประเภท และกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน
3. ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากขยะในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตำบลดอนมดแดง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน