โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมจักสานตะกร้า (เส้นพลาสติก)


24 มี.ค. 2563 15:29:31 น.


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมจักสานตะกร้า (เส้นพลาสติก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้กลุ่มเป้าหมายได้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการขั้นตอน หลักการ และวิธีการประกอบอาชีพ
2. ให้ภาคประชาชนระดับตำบล ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัว
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสการมีงานทำและอาชีพของประชาชนในตำบล

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 45 คน