โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีระดับตำบล กิจกรรมการเสริมสร้างอาชีพและฝึกอาชีพ (หลักสูตรการผูกผ้าและการจับผ้า)


30 ก.ค. 2563 16:29:02 น.


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีระดับตำบล กิจกรรมการเสริมสร้างอาชีพและฝึกอาชีพ (หลักสูตรการผูกผ้าและการจับผ้า)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรีตำบลดอนมดแดง

ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้สตรี และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้และมีทักษะในการผูกผ้าและการจับผ้าในงานพิธีการต่างๆ
2. เพื่อให้สตรี และประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัว
3. เพื่อให้สตรี และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอาชีพและการทำงานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม