โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น


30 ก.ค. 2563 16:22:48 น.


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น ขึ้น ณ สวนเกษตรผสมผสาน พอกิน พออยู่ พอใจ พอเพียง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง  จำนวน  40 คน 

ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ความรู้และแนวทางประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น
3. ประชาชนทราบถึงแนวทางสร้างรายได้จากการแปรรูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน