โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋า


17 ก.ค. 2563 10:55:46 น.


โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋า

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมถักกระเป๋า ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง โดยมี นายวรพล  รัตนกุล ปลัดองค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เป็นประธานในพิธีเปิด 

      ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1. เป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพ
      2. สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ
      3. สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ และช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน

      โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป