การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)


25 ก.ค. 2565 15:51:06 น. ผู้เข้าชม 12 คน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายบุญเพ็ง  จุลดาลัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดอนมดแดง  
ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)