คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 21547/2563


20 พ.ค. 2563 09:56:24 น.


คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 21547/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563