ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผ่นแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)


07 ก.ค. 2565 09:19:16 น. ผู้เข้าชม 29 คน


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผ่นแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การขยายเวลาใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม ลว.17มิย 64