โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดย ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน


15 พ.ค. 2563 15:06:39 น.


     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางอุดมพร  สายชาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ให้เข้าร่วมโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" โดย ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ณ วัดดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์  ธรรมราชรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายสุธี  สายชาลี กำนันตำบลดอนมดแดง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้

     เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดินมีนโยบายที่เร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งในวันนี้ชาวตำบลดอนมดแดงได้รับมอบโฉนดที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 155 แปลง