การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565


28 มิ.ย. 2565 13:55:31 น. ผู้เข้าชม 33 คน


                                   สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักถ ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายแผนงานมาตรการและแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการกำหนดแนวทาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นไปรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัด บริการสาธารณะและประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นไปทั้งนี้การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565 จะนำไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีด้วย สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้พัฒนาระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางระบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้การนำส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดให้แก่ สำนักงานก.ก.ถ. เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัยตลอดจนให้การประมวลผลข้อมูลและรายงานผลข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลและการเรียกดูรายงานการประเมินผล การจัดการบริการสาธารณะผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องต่อไป
                     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกันภาคผนวก
 
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ประจำปี 2565
รายงานที่ประชุมสภา ทราบ