โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแปรรูปอาหาร (ปลาส้ม)


27 มิ.ย. 2563 09:57:40 น.


     วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแปรรูปอาหาร (ปลาส้ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้เสริม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง  จำนวน 60 คน  
     โครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยอาจารย์กิตติศักดิ์  ผุยชา และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เกศินี จันทรโสภณ