แบบวัด OIT ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 – โครงสร้าง

O2 – ข้อมูลผู้บริหาร

O3 – อำนาจหน้าที่

O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 – ข้อมูลการติดต่อ

O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์  /// O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์ (ลิ้งสำรองที่ 2)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 – Q&A

O9 – Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 – แผนดำเนินงานประจำปี

O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ /// O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ลิ้งสำรองที่ 2)

O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 – E–Service  /// O17 – E–Service (ลิ้งสำรองที่ 2)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ลิ้งที่ 1) /// O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ลิ้งสำรองที่ 2)

O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ลิ้งที่ 1) /// O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ลิ้งสำรองที่ 2)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  /// O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ลิ้งสำรองที่ 2)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน