คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อให้ประชาชนทราบถึง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ๒.เพื่อให้ประชาชนทราบถึง วิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ๔.เพื่อให้ประชาชนเห็นความจำเป็น และความสำคัญในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • หนังสือคู่มือ

เอกสารแนบคู่มือ

1
ปก คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของคู่มือ
2
ส่วนที่ ๑ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์
3
ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น