ข้อบัญญัติ 2564


เอกสารทั้งหมด

1
ข้อบัญญัติ
2
คำแถลง
3
คำแถลงประมาณการรายจ่าย
4
คำแถลงประมาณการรายรับ
5
คำแถลลงงบประมาณ
6
รายงานประมาณการรายจ่าย
7
รายงานประมาณการรายรับ
8
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
9
รายงานรายะเอียดประมาณการรายรับ
10
หลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
11
หลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
12
หลักการและเหตุผลรายละเอียด