สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด

 

นายวรพล  รัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสายสมร  จันเกิ้น
นักทรัพยากรบุคคล

สิบเอกกิตติภูมิ  ภูอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางนัตยา  บุญนาค
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนรีนุช  กำลังงาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางนันท์ทิพร  วรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอิสราภรณ์  ยลสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นางสาววราภรณ์  อบคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

นายวินัตย์  สีเมฆ
คนงานทั่วไป
 

นายคำพันธ์  เคนสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
 

นายอุทิศ  แสวงวงค์
พนักงานขับรถยนต์
ประจำรถปฏิบัติงานฉุกเฉิน
 

นายบวร พันธ์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
 

นางสมใจ  เพียรใจ
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสำนักงาน)
 

นายวินัย  จุลดาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถยกกระเช้า)
 

นายวิษณุ  คำสิน
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสุทธาวัฒน์  แสนทวีสุข
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ