สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด

 

นายวรพล  รัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสายสมร  จันเกิ้น
นักทรัพยากรบุคคล

สิบเอกกิตติภูมิ  ภูอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณะสุข

- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางหัสดี พวกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุพัตตรา ดาราคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์  อบคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอิสราภรณ์  ยลสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะสุข

นางนรีนุช  แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกัญญาภัทร เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สป)

นายอุทิศ  แสวงวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 

นายบวร พันธ์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)

นางสมใจ  เพียรใจ
คนงานทั่วไป

นายวินัย  จุลดาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถยกกระเช้า)

นายวิษณุ  คำสิน
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
 

นายสุทธาวัฒน์ แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสายฝน อบคำ
คนงานทั่วไป  

นายวีระชัย แสนทวีสุข
คนสวน