หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายวรพล  รัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นายจิระศักดิ์  เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอำพร  พันธ์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม