หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายวรพล  รัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 099-020-9726

 

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-441-1416

 

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-778-8182

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-441-1416

นายจิระศักดิ์  เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-007-9717

นายวรพล  รัตนกุล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 099-020-9726

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
โทร. 083-778-8182