คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

 

นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 096-687-6929

 

 

นายสวัสดิ์ เคนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-245-5350

นายวิทยา กำลังงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-955-6791

 

นางบุญโฮม ชัยนาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085-158-6413